Schiphol

Het is druk op Schiphol. Steeds meer mensen stappen voor werk, familiebezoek of vakantie in het vliegtuig. En dat merk je op en rond de nationale luchthaven. Tot en met 2020 zijn maximaal 500.000 starts en landingen toegestaan. In het regeerakkoord staat dat na 2020 bij de ontwikkeling van Schiphol de focus ligt op beperking van hinder in plaats van het aantal vliegbewegingen. Met een schonere en stillere luchtvaart komt er ruimte voor meer vluchten.

Direct naar...

De capaciteit op Schiphol is beperkt. Daarom wil het kabinet op Schiphol voorrang geven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport worden de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

Bij de ontwikkeling van Schiphol wil het kabinet alle belangen, in de lucht en op de grond, zorgvuldig afwegen. Daarom is het ministerie met alle belanghebbenden in gesprek. Het verslag van voorzitter Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van 30 januari 2019 speelt daarbij een belangrijke rol.

Opgave

Vanuit Schiphol kunnen reizigers bestemmingen over de hele wereld bereiken. Nederland is mede daardoor een belangrijk internationaal handelsknooppunt en veel bedrijven kiezen ervoor zich in ons land te vestigen. Dat levert banen op, het is goed voor de Nederlandse economie en onze welvaart. Maar luchtvaart zorgt ook voor geluidshinder en milieubelasting.

Veiligheid
De veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol is van groot belang voor passagiers, omwonenden en alle mensen die er werken. Vanwege het internationale karakter van luchtvaart komen regels voor luchtvaartveiligheid grotendeels internationaal tot stand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed in april 2017 aanbevelingen over het verbeteren van de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol.

De sector is verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking op Schiphol en het verminderen van veiligheidsrisico’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan invulling van de eindverantwoordelijkheid. Het ministerie evalueert de doorgevoerde adviezen van de onderzoeksraad. Schiphol kan alleen groeien als dit aantoonbaar veilig kan.

Selectiviteit
Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijk knooppunt (hub) in Europa. Gezien de schaarse capaciteit voor luchtvaart in Nederland en de aanzienlijke belasting van het milieu door de luchtvaart op dit moment en op middellange termijn, hecht het kabinet eraan beschikbare capaciteit in te zetten om de hubfunctie van Schiphol maximaal te ondersteunen.

Een mogelijk instrument voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol en voor de borging van de primaire functie van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol is de verkeersverdelingsregel. Hiermee kan capaciteit op Schiphol vrijkomen. Die kan worden ingezet voor vluchten die bijdragen aan verdere versterking van de netwerkkwaliteit op de nationale luchthaven.

De instrumenten voor selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regelgeving. Dat ziet onder meer toe op non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang. Het ministerie onderzoekt binnen deze context ook of bij de toedeling van starts en landingen (slots) rekening kan worden gehouden met netwerkkwaliteit en duurzaamheid.

Omgeving

Het kabinet stelt het beperken van overlast van vliegtuigen centraal in het luchtvaartbeleid. Zo wordt op Schiphol vooral gevlogen op de start- en landingsbanen die de minste hinder met zich meebrengen voor de omgeving. De omgeving praat mee over de ontwikkeling van Schiphol in de Omgevingsraad Schiphol.

Meedoen

Speciaal voor Schiphol is in 2015 de Omgevingsraad Schiphol opgericht. Daar komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van onze nationale luchthaven bij elkaar. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en maatschappelijke organisaties.

De omgevingsraad behandelde twee adviesaanvragen van het ministerie van IenW. In januari 2019 bleek dat de betrokken partijen het niet eens kunnen worden over de groei van Schiphol. De ORS kon daarom geen eensluidend advies uitbrengen. Onderdeel van deze adviestrajecten was een brede maatschappelijke consultatie in het najaar van 2018, waarbij iedereen zijn mening kon geven. Het consultatietraject eindigde op 8 december, tijdens de Luchtvaartdag. Op 30 januari bracht ORS-voorzitter Alders verslag uit van de besprekingen in de ORS. Dit verslag vormt samen met de opbrengsten uit de focusgroepen en luchtvaartgesprekken de basis voor een integrale afweging over de toekomst van Schiphol.

Beslissen en besluiten

Korte termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-1

Er wordt onverminderd doorgewerkt aan het zo snel mogelijk juridisch verankeren van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). De milieueffectrapportage (MER) wordt momenteel afgerond en beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt eveneens bezien of en zo ja welke aanvullingen nodig zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zo snel mogelijk, als er een goedgekeurde MER is, stuurt IenW het luchthavenverkeersbesluit LVB-1 samen met de MER naar de Tweede Kamer. Parallel aan deze voorhang start de formele inspraakprocedure.

Middellange termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-2

De komende jaren is er door de crisis sprake van een lager aantal vluchten op Schiphol. Eerste inschattingen, die omgeven zijn met onzekerheden, laten zien dat dit minimaal twee tot drie jaar zal duren. Ondanks deze groeivertraging acht het kabinet het van belang om perspectief te blijven bieden op Schiphol, mede gelet op de rol van de luchtvaartsector in het herstelvermogen van de economie. Daarom wordt de komende periode de basis voor de verdere ontwikkeling van Schiphol gelegd, door middel van een eerste stap in het proces, het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het LVB-2 Schiphol.

De sector werkt met omgevingspartijenook het uitvoeringsplan hinderreductie uit. Daarnaast heeft de sector het actieplan ultrafijnstof gepresenteerd en werkt de sector het Omgevingsfonds uit.

Langetermijnontwikkeling Schiphol

In de Luchtvaartnota 2020-2050 maakt het kabinet keuzes voor de toekomst van de luchtvaart in ons land. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van Schiphol op de langere termijn. Op 15 mei 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe luchtvaartnota gepubliceerd.

Meer informatie besluitvorming Schiphol?

Wilt u geïnformeerd worden over het vervolg van het proces en de besluitvorming over Schiphol? Dan kunt u zich aanmelden via het webformulier op deze site.

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Schiphol.

Cookie-instellingen