Schiphol

Het is druk op Schiphol. Steeds meer mensen stappen voor werk, familiebezoek of vakantie in het vliegtuig. En dat merk je op en rond de nationale luchthaven. Tot en met 2020 zijn maximaal 500.000 starts en landingen toegestaan. Deze grens is bijna bereikt. In het regeerakkoord staat dat na 2020 bij de ontwikkeling van Schiphol de focus ligt op beperking van hinder in plaats van het aantal vliegbewegingen. Met een schonere en stillere luchtvaart komt er ruimte voor meer vluchten.

Direct naar...

De capaciteit op Schiphol is beperkt. Daarom wil het kabinet op Schiphol voorrang geven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport worden de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

Bij de ontwikkeling van Schiphol wil het kabinet alle belangen, in de lucht en op de grond, zorgvuldig afwegen. Daarom is het ministerie met alle belanghebbenden in gesprek. Het verslag van voorzitter Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) van 30 januari 2019 speelt daarbij een belangrijke rol.

Opgave

Vanuit Schiphol kunnen reizigers bestemmingen over de hele wereld bereiken. Nederland is mede daardoor een belangrijk internationaal handelsknooppunt en veel bedrijven kiezen ervoor zich in ons land te vestigen. Dat levert banen op, het is goed voor de Nederlandse economie en onze welvaart. Maar luchtvaart zorgt ook voor geluidshinder en milieubelasting.

Veiligheid
De veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol is van groot belang voor passagiers, omwonenden en alle mensen die er werken. Vanwege het internationale karakter van luchtvaart komen regels voor luchtvaartveiligheid grotendeels internationaal tot stand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed in april 2017 aanbevelingen over het verbeteren van de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol.

De sector is verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking op Schiphol en het verminderen van veiligheidsrisico’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan invulling van de eindverantwoordelijkheid. Het ministerie evalueert de doorgevoerde adviezen van de onderzoeksraad. Schiphol kan alleen groeien als dit aantoonbaar veilig kan.

Selectiviteit
Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijk knooppunt (hub) in Europa. Gezien de schaarse capaciteit voor luchtvaart in Nederland en de aanzienlijke belasting van het milieu door de luchtvaart op dit moment en op middellange termijn, hecht het kabinet eraan beschikbare capaciteit in te zetten om de hubfunctie van Schiphol maximaal te ondersteunen.

Een mogelijk instrument voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol en voor de borging van de primaire functie van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol is de verkeersverdelingsregel. Hiermee kan capaciteit op Schiphol vrijkomen. Die kan worden ingezet voor vluchten die bijdragen aan verdere versterking van de netwerkkwaliteit op de nationale luchthaven.

De instrumenten voor selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regelgeving. Dat ziet onder meer toe op non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang. Het ministerie onderzoekt binnen deze context ook of bij de toedeling van starts en landingen (slots) rekening kan worden gehouden met netwerkkwaliteit en/of duurzaamheid.

Capaciteit
Schiphol loopt tegen de grenzen aan van wat de luchthaven aankan. Het stelt de luchthaven, luchtverkeersleidingorganisaties, gebruikers en overheden voor grote opgaven. Er worden daarom grote investeringen gedaan om de capaciteit, kwaliteit en veiligheid van Schiphol te verbeteren. Tegelijkertijd werkt de rijksoverheid aan de herziening van het luchtruim in 2023. De civiele en militaire luchtverkeersleiding brengen de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de korte termijn in kaart.

Omgeving

Het kabinet stelt het beperken van overlast van vliegtuigen centraal in het luchtvaartbeleid. Zo wordt op Schiphol vooral gevlogen op de start- en landingsbanen die de minste hinder met zich meebrengen voor de omgeving. De omgeving praat mee over de ontwikkeling van Schiphol in de Omgevingsraad Schiphol.

Meedoen

Het ministerie van IenW werkt aan een nieuwe luchtvaartnota. Daarin schetst IenW de mogelijkheden voor het vliegverkeer in de periode 2020 tot 2050. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Schiphol op de lange termijn zijn belangrijke onderdelen. Daarvoor zoekt het ministerie de samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bijvoorbeeld in focusgroepen en luchtvaartgesprekken.

Speciaal voor Schiphol is in 2015 de Omgevingsraad Schiphol opgericht. Daar komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van onze nationale luchthaven bij elkaar. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en maatschappelijke organisaties.

De omgevingsraad behandelde twee adviesaanvragen van het ministerie van IenW. In januari 2019 bleek dat de betrokken partijen het niet eens kunnen worden over de groei van Schiphol. De ORS kon daarom geen eensluidend advies uitbrengen. Onderdeel van deze adviestrajecten was een brede maatschappelijke consultatie in het najaar van 2018, waarbij iedereen zijn mening kon geven. Het consultatietraject eindigde op 8 december, tijdens de Luchtvaartdag. Op 30 januari bracht ORS-voorzitter Alders verslag uit van de besprekingen in de ORS. Dit verslag vormt samen met de opbrengsten uit de focusgroepen en luchtvaartgesprekken de basis voor een integrale afweging over de toekomst van Schiphol.

Beslissen en besluiten

Korte termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-1

De milieueffectrapportage (MER) wordt momenteel afgerond en beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt eveneens bezien of en zo ja welke aanvullingen nodig zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Na de zomer van 2019, als er een goedgekeurde MER is, stuurt IenW het luchthavenverkeersbesluit LVB-1 samen met de MER naar de Tweede Kamer. Parallel aan deze voorhang start de formele inspraakprocedure.

Middellange termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-2

De komende tijd gaat IenW met betrokken partijen in gesprek over de in de Kamerbrief Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota (5 juli 2019) geschetste aanpak voor de middellange termijn. Dat doet IenW met de delegaties van de ORS. De minister informeert de Tweede Kamer hierover in het najaar van 2019, uiterlijk gelijktijdig met de start van de voorhang van LVB-1.

In het komende half jaar worden de onafhankelijke veiligheidsanalyses uitgevoerd en wordt een concreet voorstel voor luchthavenverkeersbesluit LVB-2 uitgewerkt. Schiphol is aan zet om de MER voor het LVB-2 op te stellen. Daarna beoordeelt de minister als bevoegd gezag de MER. Met de sector en omgevingspartijen werkt IenW komend half jaar ook het uitvoeringsplan hinderreductie uit. Daarnaast werkt de sector het Omgevingsfonds uit. Als dit gereed is legt de minister het pakket samen met het LVB-2 voor aan de Tweede Kamer. Dan start ook de formele inspraakprocedure voor het LVB-2.

Langetermijnontwikkeling Schiphol

In de Luchtvaartnota 2020-2050 maakt het kabinet keuzes voor de toekomst van de luchtvaart in ons land. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van Schiphol op de langere termijn. Over de nieuwe luchtvaartnota neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind 2019 een besluit.

Meer informatie besluitvorming Schiphol?

Wilt u geïnformeerd worden over het vervolg van het proces en de besluitvorming over Schiphol? Dan kunt u zich aanmelden via het webformulier op deze site.

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Schiphol.

Cookie settings