Schiphol

De COVID-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de luchtvaart. In deze onzekere tijd ligt de nadruk bij het kabinet op het behoud van luchtvaart en het verankeren van het nieuwe normen en handhavingsstelsel voor Schiphol.

Direct naar...                                                                                                                 

De COVID-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de luchtvaart. In deze onzekere tijd ligt de nadruk bij het kabinet op het behoud van luchtvaart en het verankeren van het nieuwe normen en handhavingsstelsel voor Schiphol.

Het kabinet wil op  Schiphol voorrang geven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport worden de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

Bij de ontwikkeling van Schiphol wil het kabinet alle belangen, in de lucht en op de grond, zorgvuldig afwegen. Daarom is het ministerie met alle belanghebbenden in gesprek. Het verslag van voorzitter Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) [LINK] van 30 januari 2019 speelt daarbij een belangrijke rol.

Opgave

Vanuit Schiphol kunnen reizigers bestemmingen over de hele wereld bereiken. Nederland is mede daardoor een belangrijk internationaal handelsknooppunt en veel bedrijven kiezen ervoor zich in ons land te vestigen. Dat levert banen op, het is goed voor de Nederlandse economie en onze welvaart. Maar luchtvaart zorgt ook voor geluidshinder en milieubelasting.

Veiligheid
De veiligheid van het vliegverkeer op de luchthaven Schiphol is van groot belang voor passagiers, omwonenden en alle mensen die er werken. Vanwege het internationale karakter van luchtvaart komen regels voor luchtvaartveiligheid grotendeels internationaal tot stand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed in april 2017 aanbevelingen over het verbeteren van de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol.

De sector is verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking op Schiphol en het verminderen van veiligheidsrisico’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan invulling van de eindverantwoordelijkheid. Het ministerie heeft de opvolging van de aanbevelingen van de onderzoeksraad geëvalueerd en zal in 2021 opnieuw een evaluatie uitvoeren. Schiphol kan alleen groeien als dit aantoonbaar veilig kan.

Selectiviteit
Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijk knooppunt (hub) in Europa. In verband met beperkte capaciteit voor luchtvaart in Nederland en de aanzienlijke belasting van het milieu, hecht het kabinet eraan beschikbare capaciteit in te zetten om de hubfunctie van Schiphol maximaal te ondersteunen.

Een mogelijk instrument voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol en voor de borging van de primaire functie van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol is de verkeersverdelingsregel. Hiermee kan capaciteit op Schiphol vrijkomen. Die kan worden ingezet voor vluchten die bijdragen aan verdere versterking van de netwerkkwaliteit op de nationale luchthaven.

De instrumenten voor selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regelgeving. Dat ziet onder meer toe op non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang. Het ministerie onderzoekt binnen deze context ook of bij de toedeling van starts en landingen (slots) rekening kan worden gehouden met netwerkkwaliteit en duurzaamheid.

Leefomgeving

Het kabinet stelt het beperken van overlast van vliegtuigen centraal in het luchtvaartbeleid. Zo wordt op Schiphol vooral gevlogen op de start- en landingsbanen die de minste hinder met zich meebrengen voor de omgeving. De omgeving praat mee over de ontwikkeling van Schiphol in de Omgevingsraad Schiphol.

Hinder in de nacht
Het kabinet wil dat de hinder in de nacht rond Schiphol omlaag gaat. Om die reden werkt het kabinet aan een stapsgewijze verlaging van het aantal nachtvluchten. In de komende wijziging van het luchthavenverkeerbesluit (LVB1) wordt een eerste stap gezet van het huidige maximumaantal van 32.000 naar 29.000. Uiteindelijk wordt het aantal nachtvluchten teruggebracht naar 25.000. Dat is mede afhankelijk van de openstelling van Lelystad Airport en wanneer treinen op korte afstanden vluchten kunnen vervangen. Ook gaat de hinder in de nacht omlaag door aanpassingen in routes en procedures.

Hinderreductieplan, actieplan ultrafijnstof, omgevingsfond
Schiphol werkt, samen met andere partijen uit de sector en de omgeving aan een hinderreductieplan, het actieplan ultrafijnstof en een omgevingfonds. Het hinderreductieplan en het actieplan ultrafijn stof zijn voorjaar 2020 gepresenteerd. Aan de opzet van een omgevingsfonds wordt gewerkt.

Bouwen rond Schiphol
In de omgeving van luchthavens mag niet zomaar worden gebouwd. Dit om gevaren voor de veiligheid en geluidsoverlast door vliegverkeer zo veel mogelijk te voorkomen. De overheid heeft rondom Schiphol zones aangewezen. Per zone gelden andere beperkingen.

Beperkingen per zone
Een overzicht van de beperkingen per zone staat in het Luchthavenindelingbesluit. De regels hebben te maken met geluidshinder, veiligheid van omwonenden en vliegveiligheid.

Luchtvaartnota
In de Luchtvaartnota is aangekondigd dat het Rijk samen regionale overheden de mogelijkheden verkent voor meer ruimtelijke ontwikkelingen rond Schiphol, bijvoorbeeld voor nieuwe woningen. Dit gebeurt binnen de randvoorwaarden voor veiligheid en gezondheid en in lijn met de Omgevingswet. Investeringen, bijvoorbeeld in geluidadaptief bouwen en in de openbare ruimte, verbeteren de leefomgeving rond de luchthavens.

 Meedoen

Speciaal voor Schiphol is in 2015 de Omgevingsraad Schiphol opgericht. Daar komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van onze nationale luchthaven bij elkaar. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en maatschappelijke organisaties.

De omgevingsraad behandelde twee adviesaanvragen van het ministerie van IenW. Onderdeel van deze adviestrajecten was een brede maatschappelijke consultatie in het najaar van 2018, waarbij iedereen zijn mening kon geven. Het consultatietraject eindigde op 8 december, tijdens de Luchtvaartdag. In januari 2019 bleek dat de betrokken partijen het niet eens konden worden over de groei van Schiphol. De ORS bracht daarom geen eensluidend advies uit. Op 30 januari bracht ORS-voorzitter Alders verslag uit Dit verslag vormt samen met de opbrengsten uit het participatietraject voor de luchtvaartnota (focusgroepen en luchtvaartgesprekken) input voor een integrale afweging over de toekomst van Schiphol.

Beslissen en besluiten

Korte termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-1

Er wordt onverminderd doorgewerkt aan het zo snel mogelijk juridisch verankeren van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). De milieueffectrapportage (MER) wordt momenteel afgerond en beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt eveneens bezien of en zo ja welke aanvullingen nodig zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zo snel mogelijk, als er een goedgekeurde MER is, stuurt IenW het luchthavenverkeersbesluit LVB-1 samen met de MER naar de Tweede Kamer. Parallel aan deze voorhang start de formele inspraakprocedure.

Middellange termijn: luchthavenverkeersbesluit LVB-2

De komende jaren is er door de crisis sprake van een lager aantal vluchten op Schiphol. Eerste inschattingen, die omgeven zijn met onzekerheden, laten zien dat dit minimaal drie tot vier jaar zal duren. Ondanks deze groeivertraging acht het kabinet het van belang om perspectief te blijven bieden op Schiphol, mede gelet op de rol van de luchtvaartsector in het herstelvermogen van de economie.

Langetermijnontwikkeling Schiphol

In de Luchtvaartnota 2020-2050 maakt het kabinet keuzes voor de toekomst van de luchtvaart in ons land. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van Schiphol op de langere termijn. November 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe luchtvaartnota gepubliceerd.

Meer informatie besluitvorming Schiphol

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de bovenstaande informatie kunt u deze stellen via het webformulier.

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Schiphol.

Cookie-instellingen