Privacyverklaring

Als u deze community/website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (zie ook pdf).

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring en privacy in het algemeen kunt u mailen naar: avg@minienm.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van IenW is te bereiken op het volgend e-mail adres: fg@minienm.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Postadres: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Welke gegevens worden door IenW verwerkt?

IenW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Functie (optioneel)
 • Organisatie (optioneel)
 • Profielfoto (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IenW verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@minienm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag IenW persoonsgegevens verwerkt

IenW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te participeren aan de Doe mee pagina's. 
 • U in de toekomst te kunnen informeren, bijvoorbeeld via e-mail of nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen via de contactgegevens die u heeft doorgegeven indien dit nodig is. 

De verwerking vindt plaats op basis van:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleind.
 • Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

IenW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Hoe lang IenW persoonsgegevens bewaart

IenW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij geen vaste bewaartermijnen. Wel toetsten wij regelmatig of de verwerking rechtmatig is ten opzichte van het doel van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

IenW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit IenW een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle verwerkingen vinden in Nederland plaats. IenW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die IenW gebruikt

IenW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u in een aantal gevallen zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@minienm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt ook gebruik maken van de ‘KopieID’ app om een veilige kopie te maken van uw ID-bewijs. Op de volgende website kunt u hier meer informatie over vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

IenW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Bij complexe vraagstukken hanteert IenW een doorlooptijd van maximaal drie maanden vanaf het moment dat uw verzoek bij ons binnenkomt. Mocht dit van toepassing zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IenW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

IenW hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De BIR is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@minienm.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de algemene verordening gegevensbescherming.

IenW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Eventuele aanpassingen in het gebruik van persoonsgegevens worden opgenomen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is laatst herzien op 19 december 2018