Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Het kabinet wil dat Nederland een gezond en aantrekkelijk land blijft. De luchtvaart wordt net als andere sectoren behandeld. Met grenzen die, naast veiligheid en klimaat, ook rekening houden met hinder voor mensen, gezondheid en de natuur.

Minder hinder maakt groei mogelijk

Het kabinet wil de negatieve effecten door de luchtvaart verminderen. Zoals vliegtuiglawaai en de uitstoot van schadelijke stoffen. Met stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen kunnen luchthavens ruimte verdienen voor de groei van het aantal vluchten. Daarvoor neemt het kabinet verschillende maatregelen. Zoals minder nachtvluchten en investeringen van de sector in de leefbaarheid van de omgeving.

Verbeteren meten en berekenen geluid vliegtuigen

De Rijksoverheid bepaalt de grenzen voor vliegtuiggeluid rond luchthavens met berekeningen. De uitkomsten zijn gemiddelden waardoor het gemeten vliegtuiggeluid en de geluidsbelasting in de praktijk kan afwijken. De Rijksoverheid wil met metingen de berekeningen verbeteren. Het berekenen van vliegtuiglawaai is internationaal verplicht en vastgelegd in wetten en regels. Berekeningen zijn daarom de basis voor besluiten over de luchtvaart.

GGD’s in de regio’s rond de luchthavens meten vanaf 2020 periodiek de hinder die mensen ervaren in een gezondheidsmonitor. Daarmee kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de geluidsbelasting te verminderen.

Onderzoek ervaren hinder door vliegtuigen

Steeds meer mensen hebben last van het geluid van vliegtuigen. De Rijksoverheid wil onderzoeken hoe dit komt. Bijvoorbeeld door het aantal vliegtuigen dat overvliegt (overvliegfrequentie) of het ontbreken van rustmomenten. Het onderzoek start in 2020. De resultaten gebruikt het Rijk voor toekomstig beleid tegen vliegtuiggeluid.

Minder nachtvluchten Schiphol

Slaapverstoring door nachtvluchten heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen. Daarom wil het kabinet minder nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur op Schiphol. De vluchten mogen niet verschuiven naar de randen van de nacht: tussen 22.00-23.00 uur en 7.00-8.00 uur. Dit moet de hinder verminderen voor omwonenden van de luchthaven. Het kabinet volgt hiermee het advies Luchtvaartbeleid, Een nieuwe aanvliegroute van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van april 2019.

Minder nachtvluchten regionale luchthavens

Om overlast te beperken stopt Eindhoven Airport in 2020 met geplande vluchten tussen 23.00 en 7.00 uur. Ook op Rotterdam The Hague Airport daalt het aantal geplande nachtvluchten. Deze luchthaven blijft wel de uitwijkplek voor vliegtuigen die niet op Schiphol kunnen landen. De eisen daarvoor worden strenger.

Hulp omgevingsfonds bij hinder luchthavens

Het kabinet heeft Schiphol gevraagd om een omgevingsfonds te ontwikkelen. Uit dit fonds kunnen maatregelen worden betaald om overlast bij bewoners te verminderen. Het fonds kan ook worden gebruikt om verrommeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te investeren in gebiedsontwikkeling rond de luchthaven waar woningbouw niet is toegestaan.

Aparte gebruiksruimte traumahelikopters en politie

De politie en spoedeisende hulp met bijvoorbeeld traumahelikopters krijgen een aparte gebruiksruimte in luchthavenbesluiten. Daardoor hebben hulpvluchten geen invloed op het aantal toegestane commerciële vluchten van de luchthavens. De hulpvluchten moeten met zo min mogelijk hinder voor de omgeving uitgevoerd worden.

Onderzoek effecten fijnstof

Bij de verbranding van brandstof stoten vliegtuigen ultrafijnstof uit. Deze voor het oog onzichtbare deeltjes kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De Rijksoverheid laat daar onderzoek naar doen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De eindresultaten verschijnen in 2021. De Gezondheidsraad adviseert over de mogelijkheden voor nieuw beleid voor ultrafijnstof vanuit alle bronnen, niet alleen voor luchtvaart.

De Rijksoverheid vraagt luchthavens nu alvast de uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Lees verder over het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof rond Schiphol op de website van RIVM.

Stiller, schoner vliegen met nieuwe indeling luchtruim

De Rijksoverheid deelt het luchtruim opnieuw in. Veiligheid staat daarbij voorop. Daarnaast zijn er regels om hinder en uitstoot van CO2 te verminderen. Zo kunnen vliegtuigen sneller stijgen naar grotere hoogte. Tot 6.000 voet (1.828 meter) krijgt het terugdringen van geluid voorrang bij de nieuwe indeling van het luchtruim.

Minder lawaaiige vliegtuigen

De Rijksoverheid weert de meest lawaaiige vliegtuigen. Het gaat in 2019 om toestellen als de Airbus A300 en oudere versies van de Boeing 747. Ze worden vaak nog als vrachtvliegtuig gebruikt. Periodiek bekijkt de Rijksoverheid welke lawaaiige vliegtuigen geweerd worden.

Op verschillende luchthavens betalen lawaaiige (vaak ook vervuilende) vliegtuigen een hoger haventarief. Maatschappijen met stillere en schonere vliegtuigen betalen minder. In de nacht zijn de tarieven hoger. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de tarieven van Schiphol en Eindhoven Airport.

 

Minder stikstofuitstoot door luchtvaart

Stikstof die de grond bereikt kan de natuurwaarden in beschermde natuurgebieden aantasten. De luchtvaartsector moet, net als andere sectoren die zorgen voor de uitstoot van stikstof, bijdragen aan vermindering van de totale stikstofuitstoot.

Onderzoek geluid, ultrafijnstof en gezondheid Lelystad Airport

Wat zijn de effecten van Lelystad Airport in de praktijk als de luchthaven open is voor commercieel vliegverkeer? Dat onderzoekt het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het RIVM meet in het onderzoek onder meer:

  • geluid onder vliegroutes;
  • geluidhinder die omwonenden ervaren;
  • uitstoot van ultrafijnstof;
  • effecten van vliegverkeer op de gezondheid.

Het onderzoek begint al voordat Lelystad Airport opengaat met een zogeheten nulmeting. Die bepaalt hoe de situatie nu is. Vervolgmetingen kunnen daarmee vergeleken worden.

Cookie-instellingen