Leeswijzer bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050

In de Luchtvaartnota 2020-2050 schetst IenW een nieuwe toekomst voor de luchtvaart in Nederland. Welke onderwerpen onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in de milieueffectrapportage (plan-MER) over de Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

 

NRD: denkrichtingen plan-MER Luchtvaartnota

De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De NRD geeft aan welke onderwerpen (reikwijdte) IenW in de plan-MER onderzoekt en met welke diepgang (detailniveau). De NRD geeft aan dat veiligheid de basis is en dat daarbovenop de plan-MER 3 denkrichtingen onderzoekt:

 1. leefomgeving: op welke manier zorgt de luchtvaart voor minder hinder en meer woon- en leefgenot;
 2. klimaat: hoe vermindert de luchtvaart de uitstoot van broeikasgassen als CO2;
 3. economie: hoe versterkt het netwerk van vliegbestemmingen de Nederlandse economie.

Lees verder in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 8 maart 2019.

 

NRD: toets onderwerpen plan-MER Luchtvaartnota

De plan-MER onderzoekt de invloed die de nieuwe Luchtvaartnota heeft op mens, milieu en welvaart (‘people, planet, profit’). De NRD beschrijft de criteria waarop de MER gaat toetsen (toetskader). Dit zijn:

Veiligheid en gezondheid:

 • geluidshinder: zoals het aantal mensen dat last van geluid heeft;
 • luchtkwaliteit: welke vervuilende stoffen komen vrij, zoals stikstof en (ultra)fijnstof;
 • omgevingsveiligheid: de risico’s op en rond luchthavens (risicocontouren en groepsrisico);
 • veiligheid vliegen: verandert het ongevalsrisico;
 • nationale veiligheid: neemt bijvoorbeeld het gevaar van terreur toe;
 • beveiliging: is er meer bewaking nodig;
 • lokale emissies: hoeveel broeikasgassen zoals CO2veroorzaken luchthavens;
 • nationale emissies: hoeveel broeikasgas veroorzaakt vliegverkeer in Nederland;
 • mondiale emissies: welk aandeel heeft Nederlandse luchtvaart in wereldwijde klimaatverandering.

Omgevingsklimaat:

 • oppervlaktewater: beschikbare ruimte voor water bij uitbreiding luchthavens;
 • stilte en duisternis: neemt lawaai toe, wordt het ’s nachts lichter;
 • bodem: verandering kwaliteit van de ondergrond van luchthavens;
 • grondwater: verandert de kwaliteit van het water;
 • natuur: lopen beschermde gebieden (Natura2000, NatuurNetwerk Nederland) risico’s;
 • habitats: wat gebeurt er met de leefomgeving van dieren;
 • verbondenheid: blijven natuurgebieden met elkaar verbonden;
 • biodiversiteit buiten Nederland: verandert het aantal soorten planten en dieren in de wereld;
 • grondstoffenverbruik: wordt er bijvoorbeeld meer olie gebruikt voor vliegtuigbrandstof;
 • horizonvervuiling: hoe verandert het uitzicht rondom luchthavens;
 • waardevolle landschappen: wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kwaliteit van landschappen bij luchthavens;
 • erfgoed en archeologie: blijven monumenten, stadsgezichten en werelderfgoed behouden.

Economie:

 • werkgelegenheid: komen er banen bij of niet;
 • verdienvermogen: hoeveel geld levert luchtvaart op;
 • kennis en innovatie: wat leveren onderzoek en uitvindingen op;
 • mobiliteit: gaan bijvoorbeeld meer mensen vliegen, hoe ontwikkelt zich het vrachtvervoer;
 • investeringskosten: wat betalen gemeenten, provincies en Rijksoverheid aan infrastructuur;
 • bereikbaarheid, kwaliteit netwerk: neemt bijvoorbeeld het aantal bestemmingen toe;
 • vestigingslocaties bedrijven: komen er nieuwe bedrijven bij.

Woonomgeving:

 • sociaal: zoals kunnen meer mensen vliegticket betalen, worden lusten en lasten vliegen eerlijk verdeeld;
 • cultuur: leren kennen en ervaren van andere culturen;
 • wonen: hoe verandert de kwaliteit van bouwplekken rond luchthavens;
 • recreatie: is het mogelijk om ongestoord te recreëren;
 • hoogbouw: ontwikkeling hoge gebouwen rond luchthavens.

Voor elk onderdeel bepaalt de plan-MER of de effecten van de luchtvaartnota neutraal, positief of negatief uitpakken.

 

Mening geven over NRD

Lees hoe u uw mening kunt geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 

Cookie settings