Luchtvaartnota 2020-2050

De luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Het is daarom zowel op onze luchthavens als in ons luchtruim erg druk. Om voorbereid te zijn op de toekomst werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een nieuwe Luchtvaartnota. We geven antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Direct naar...

In de nieuwe Luchtvaartnota die in de zomer van 2020 verschijnt, geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020 tot 2050.

De huidige aanpak loopt tegen zijn grenzen aan en de keuzes die we gaan maken raken veel mensen persoonlijk. Daarom betrekt het ministerie van IenW bij het maken van de nieuwe Luchtvaartnota zoveel mogelijk betrokkenen uit de samenleving.

Opgave

De nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050 geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. We willen dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt, waarbij veiligheid steeds voorop staat.

Meedoen

De Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050 maken wij in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en luchtruimgebruikers. Wij willen belanghebbenden met elkaar in contact brengen zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en begrip. Welke (technologische) ontwikkelingen zien we? Welke wensen en zorgen zijn er? Welke kennis is al beschikbaar en wat moet nog onderzocht worden? Hoe geven we zowel de militaire als burgerluchtvaart voldoende plek in het luchtruim? Wat betekent het als er meer drones komen? Wat kan luchtvaart bijdragen aan de klimaataanpak? Wat is de beste manier om het verdere proces vorm te geven?

In de eerste verkennende fase tot eind 2018 haalden we tegelijk wensen en belangen op voor de nieuwe Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. We onderzochten welke issues en dilemma’s er liggen en welke spelregels we gebruiken voor participatie. We verzamelden zo veel mogelijk kennis. Dit deden wij met publieksonderzoek, in regionale en themabijeenkomsten, via internetconsultatie en in focusgroepen. De opbrengst delen wij op deze website.

Met de presentatie van de nieuwe Luchtvaartnota voor de zomer van 2020 houdt het meedoen en meedenken niet op. Ook daarna blijven we in gesprek over hoe we de luchtvaart in Nederland kunnen verbeteren.

Beslissen en besluiten

In de zomer van 2020 verschijnt de nieuwe Luchtvaartnota. De planning is als volgt:

1. Verkenning
In de eerste, verkennende fase lopen de nieuwe Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim  samen op. We gingen op verschillende manieren het gesprek aan zodat we alle relevante belangen en argumenten horen. Hiervoor namen we tot eind 2018 de tijd. Zie ook meedoen.

2. Verdieping
Eind 2018 verschenen de opbrengsten van de verkennende fase. Tot eind januari 2019 loopt de reactieronde voor aanvullingen. In 2019 start ook de verdiepingsronde: welke keuzes komen het best aan de inzichten tegemoet? We formuleren de beleidsalternatieven en wegen die af op de effecten op economie, omgeving en klimaat. Daarvoor gebruiken we de eerste helft van 2019.

3. Besluit
Eind 2019 stuurt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de ontwerp-Luchtvaartnota naar de Tweede Kamer. Daarin staan onder meer de uitgangspunten voor de herziening van het luchtruim.

Lees verder op de pagina Hoe verloopt de procedure en inspraak voor de milieueffectrapportage (plan-MER) Luchtvaartnota?

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over de luchtvaartnota.

Cookie settings