Monitoren en evalueren Lelystad Airport

Wat zijn de effecten van Lelystad Airport in de praktijk als de luchthaven straks open is voor commercieel vliegverkeer? Hiervoor ontwikkelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een monitoring- en evaluatieprogramma.

 

Doel monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport

Het programma heeft als doelen:

  • De omgeving van Lelystad Airport informeren over het gebruik en de effecten van de luchthaven. Ook kan de informatie nuttig zijn bij het behandelen van klachten.
  • Vergelijken theorie en praktijk. Hoe verhouden de aannames over de ontwikkeling van de luchthaven, routes en vlieghoogtes in de milieueffectrapportage (MER) zich tot de praktijk?

De uitkomsten van het programma worden ook gebruikt voor de evaluatie van Lelystad Airport bij 7.000 en 25.000 vliegbewegingen.

 

Thema's monitoring en evaluatie Lelystad Airport

Thema's die in het programma aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • vliegtuiggeluid
  • beleving gezondheid en hinder
  • uitstoot ultrafijnstof
  • vogels

Het monitoring- en evaluatieprogramma is aanvullend op de handhaving van de geluidsruimte in de handhavingspunten door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 

Gebied monitoring en evaluatie Lelystad Airport

Het programma onderzoekt het gebied onder:

  • naderings- en vertrekroutes (B+ routes) van Lelystad Airport;
  • tijdelijke aansluitroutes in Flevoland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel.

Bekijk de animaties en factsheets over de routes van Lelystad Airport.

 

Beslissen en besluiten

Participatie van betrokkenen is een belangrijk voor de ontwikkeling van het programma. Vanaf 20 april tot begin juni 2019 zijn daarvoor in verschillende provincies bijeenkomsten. Daar kunnen belangenorganisaties, overheden en burgers inbreng leveren.

 

Burgerforums voor opzet programma

Over de vorm en inhoud van het monitoring- en evaluatieprogramma denken burgers mee in burgerforums. Per provincie selecteert onderzoeksbureau Motivaction ongeveer 30 personen. Het bureau houdt rekening met geografische en socio-demografische aspecten en verschillende waardeoriëntaties van de deelnemers. In kleine groepen discussiëren ze over de verschillende thema's.
 
De uitkomsten van de burgerfora worden per provincie besproken met vertegenwoordigers van overheden en belangenorganisaties. Deze bijeenkomsten hebben geen besluitvormend karakter. Adviesbureau Awareness komt voor de zomer van 2019 met een rapport over de uitkomsten van het participatieproces. Het rapport verschijnt dan op deze website.

 

Vaststellen definitief programma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt het monitoring- en evaluatieprogramma in opdracht van IenW. Daarbij gebruikt het RIVM de resultaten van het participatieproces. Na de zomer van 2019 beslist de minister over het definitieve programma dat daarna start. Bijvoorbeeld met nulmetingen en de installatie van meetpunten, zodat alles klaar is voor de opening van Lelystad Airport. De uitkomsten van de metingen en analyses publiceert IenW periodiek op deze website.

 

Evaluatie routes en vlieghoogtes Lelystad Airport

Komen de aannames over vlieghoogtes en routes uit de MER overeen met de praktijk? Dat is de centrale vraag bij de 1e evaluatie die IenW laat uitvoeren over de vluchten van en naar Lelystad Airport. Deze evaluatie is bij 7.000 vliegtuigbewegingen.  Een 2e evaluatie volgt bij 25.000 vliegbewegingen.