Lelystad Airport

Het is erg druk op Schiphol. Daarom wordt Lelystad Airport een ‘overloopluchthaven’ van Schiphol voor het afhandelen van vakantieverkeer. Het kabinet wil op de nationale luchthaven voorrang geven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Dit netwerkverkeer is essentieel voor de economisch waardevolle functie van Schiphol als knooppunt (hub) in Europa. De opening van Lelystad Airport moet zorgvuldig plaatsvinden. Die zorgvuldigheid bepaalt het tempo.

Direct naar...

Opgave

Uitgangspunt is op Lelystad Airport prioriteit te verlenen aan verkeer dat afkomstig is van Schiphol. Daardoor ontstaat op Schiphol ruimte voor vluchten die de hubfunctie van de luchthaven maximaal ondersteunen.

Op Lelystad Airport gaat geen vrachtverkeer vliegen, daarvoor is de luchthaven ook niet geschikt. Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan. De baan zal van 6.00 tot 23.00 uur worden gebruikt en alleen onder strikte voorwaarden tot 24.00 uur. Bijvoorbeeld als de laatste vlucht vertraging oploopt door weersomstandigheden. De voorwaarden hiervoor zijn in het Luchthavenbesluit aangescherpt. In de nacht wordt dus niet gevlogen.

Het aantal starts en landingen op Lelystad Airport groeit geleidelijk naar maximaal 45.000 per jaar. Dit is vastgelegd in het Luchthavenbesluit. Deze groei is alleen toegestaan na het vergroten van de luchtruimcapaciteit én het wegnemen van de belemmeringen waardoor vliegtuigen standaard zoveel mogelijk ongehinderd kunnen doorklimmen. Dit moet de luchtruimherziening regelen. De luchthaven handelt in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen af. Dit wordt vastgelegd, in een ministeriële regeling.

Meedoen

Het kabinet zet zich in om de hinder van het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, luchtruimgebruikers en andere belanghebbenden.

Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport wordt aangepast vanwege de actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) in 2018. Tot en met 21 februari 2019 kon iedereen met een zienswijze reageren op de MER en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit. In de nota van antwoord van 2 juli 2019 reageert de minister op alle zienswijzen en geeft zij een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd op basis van inbreng van de omgeving sinds het najaar van 2017.Na de zogeheten voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer stuurt het kabinet het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State. Daarna wijzigt het kabinet het Luchthavenbesluit.

Herziening luchtruim

Vliegtuigen moeten sneller hoger vliegen, met minder hinder voor bewoners en het milieu. Daarom werkt IenW in nauwe samenspraak met belanghebbenden aan de herziening van het luchtruim. In het startbesluit luchtruimherziening (18 april 2019) staan verbeterstappen waardoor vliegtuigen zoveel mogelijk ongehinderd kunnen doorklimmen op de aansluitroutes van Lelystad Airport. Deze worden al vóór 2023 doorgevoerd.

Na de opening

Vanaf de opening van Lelystad Airport monitort en evalueert de overheid de effecten van het vliegverkeer in Flevoland en omliggende provincies. Onder meer:

  • routes van vluchten in de praktijk;
  • gemeten vliegtuiggeluid;
  • gezondheids- en hinderbeleving;
  • effecten op recreatie en toerisme.

De gegevens gebruikt IenW voor het geven van informatie en het behandelen van klachten. Ook onderzoekt het ministerie of aannames die eerder zijn gedaan, zich in de praktijk ook voordoen. Deze informatie wordt betrokken bij de evaluatie. IenW ontwikkelt deze aanpak samen met onder andere provincies, gemeenten, belangenorganisaties en bewoners.

Beslissen en besluiten

 

1. Routes

In het najaar van 2017 gaven belanghebbenden via een openbare internetconsultatie hun mening over de tijdelijke aansluitroutes van en naar Lelystad Airport. Dit leidde tot een groot aantal verbeteringen in het routeontwerp dat in simulaties is getoetst. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) beoordelen de veiligheidsanalyse. Zijn zij akkoord? Dan legt IenW de routes juridisch vast.

2. Wijziging luchthavenbesluit

IenW past het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport aan vanwege de actualisatie van de MER in 2018. Ook legt IenW in het Luchthavenbesluit vast dat op Lelystad Airport uiteindelijk maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar mogen plaatsvinden. Na de zienswijzeprocedure en de zogeheten voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer gaat het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

3. Selectiviteit

Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijk knooppunt in Europa. Het kabinet hecht eraan de beschikbare capaciteit in te zetten om de knooppuntfunctie van Schiphol maximaal te ondersteunen. Een mogelijk instrument daarvoor en voor de borging van de primaire functie van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol is de verkeersverdelingsregel. Hiermee kan capaciteit op Schiphol worden vrijgespeeld. Die kan vervolgens worden ingezet voor vluchten die bijdragen aan verdere versterking van de netwerkkwaliteit op de nationale luchthaven.

De instrumenten voor dit selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regels die toezien op onder andere non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang. Het ministerie onderzoekt binnen deze context ook of bij de toewijzing van starts en landingen (slots) rekening kan worden gehouden met netwerkkwaliteit en/of duurzaamheid.

4. Beschermen natuurgebieden

Het kabinet werkt nog aan een oplossing voor de uitstoot van stikstof door de luchthaven. Die moet recht doen aan de bescherming van de natuur (Natura 2000-gebieden). Volgens een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 voldoet daarvoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet. Samen met de provincies werkt de Rijksoverheid aan een aanpak die de natuur beschermt en tegelijk ruimte biedt aan economische ontwikkelingen.

 

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Lelystad Airport.

Cookie-instellingen