Vragen en antwoorden herziening luchtruim

Vragen en antwoorden


Hoe zijn provincies en gemeenten betrokken bij de luchtvaart in Nederland?

Voor de participatie van burgers heeft elke provincie een kerngroep Luchtvaart. Daarin zitten onder meer een gedeputeerde en een wethouder van een gemeente uit de provincie. Daarnaast praten provincies in het bestuurlijk overleg met de Rijksoverheid over luchtvaart. Met gemeenten overlegt de Rijksoverheid hierover in de commissie Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samenstelling kerngroep Luchtvaart

In de kerngroep Luchtvaart zit per provincie ook een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en/of Defensie. Daarnaast beslist elke kerngroep zelf over zijn samenstelling. Denk aan deelnemers namens:

  • bewoners
  • bedrijfsleven
  • maatschappelijke organisaties

Taken kerngroep Luchtvaart

De kerngroepen bespreken onderwerpen over luchtvaart die in hun regio spelen. Ze helpen IenW bij het organiseren van maatschappelijke participatie over de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. Zodat IenW kan reageren op vragen, opvattingen en zorgen van belanghebbenden. De kerngroepen geven gevraagd en ongevraagd advies over de betrokkenheid aan IenW dat eindverantwoordelijk is.

Kerngroepen aanvullend op bestaande overlegstructuur

De kerngroepen zijn aanvullend op andere overleggen rond luchthavens. Zoals:

  • Omgevingsraad Schiphol (ORS)
  • Commissies Regionaal Overleg (CRO’s)
  • Commissies Overleg & Voorlichting Milieu (COVM’s)

Bestuurlijke overleg provincies en gemeenten

Provincies dragen ook op andere manieren bij aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. De provincies via de bestuurlijke overleggen met de Rijksoverheid. De gemeenten via de commissie Mobiliteit van VNG. De afspraken moeten ervoor zorgen dat de regio voldoende wordt gehoord bij de keuzes.