Opening Lelystad Airport na april 2020

July 02, 2019 443 keer bekeken

Opening van Lelystad Airport in april 2020 is niet langer haalbaar. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wijst in de brief op de uitspraak van eind mei van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid. Door de betrokken departementen en de provincies wordt op dit moment met prioriteit gewerkt aan het in beeld brengen van de projecten die door de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in de knel kunnen komen. Rijk en provincies onderzoeken wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Ook voor Lelystad Airport wordt gekeken naar de consequenties van de uitspraak van de Raad van State en naar de mogelijke oplossingen. Minister Van Nieuwenhuizen: 'Dit moet zorgvuldig gebeuren, juist om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van Natura-2000 gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen. Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning.'

Daarnaast heeft de Europese Commissie aangegeven toch meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling van de verkeersverdelingsregel. De Commissie zal op zijn vroegst in september uitsluitsel geven over de verkeersverdelingsregel.

De minister geeft aan dat ze zich realiseert dat ook de luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan duidelijkheid om de voor hun noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

Van Nieuwenhuizen: 'Ik kom tot de conclusie dat opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is. De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.'

Nota van antwoord

De minister heeft vandaag de nota van antwoord op het gewijzigde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat in op de reacties over de aanpassingen van het besluit. Deze zienswijzeprocedure liep begin 2019 en is het sluitstuk van de maatschappelijke participatie over de luchthaven.

In de brief aan de Kamer geeft de minister een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd op basis van de inbreng die de omgeving sinds het najaar van 2017 heeft gegeven op de plannen en verzoeken van de Tweede Kamer. Zo zijn er wijzigingen aan de routes doorgevoerd die er voor zorgen dat er minder over bebouwd gebied wordt gevlogen en natuurgebieden worden ontzien. 

Daarnaast heeft de minister extra waarborgen in de plannen opgenomen voor de bescherming van de omgeving. Zo komen er extra handhavingspunten op basis waarvan de Inspectie Leefomgeving en Transport toezicht houdt en zijn de voorwaarden aanscherpt waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen tussen 23.00 en 24.00 uur.

Lees verder in de Kamerbrief Nota van antwoord ingediende zienswijze ontwerpwijzigingsbesluit Lelystad Airport van 2 juli 2019.